altzagako udala

2021KO AURREKONTUA

UDALAREN AURREKONTUA
SARRERAK
SARREREN AURREKONTUA
1 Zuzeneko zergak 25.288,00 euro
2 Zeharkako zergak 100,00 euro
3 Tasa eta bestelako sarrerak 30.090,00 euro
4 Transferentzia arruntak 225.028,00 euro
5 Ondare sarrerak 3.700,00 euro
6 Inbertsio errealen besterenganaketa 0,00 euro
7 Kapital transferentziak 65.794,00 euro
8 Finantza aktiboak 0,00 euro
9 Finantza pasiboak 0,00 euro
GUZTIRA ................ 350.000,00 euro

GASTUEN AURREKONTUA

1 Pertsonal gastuak 106.600,00 euro
2 Ondasun arruntak eta zerb. 106.014,00 euro
3 Finantza gastuak 40,00 euro
4 Transferentzia arruntak 30.371,00 euro
6 Inbertsio errealak 104.975,00 euro
7 Kapital transferentziak 0,00 euro
8 Finantza aktiboak 2000,00 euro
9 Finantza pasiboak 0,00 euro
GUZTIRA ................ 350.000,00 euro