altzagako udala

2016EKO AURREKONTUA

UDALAREN AURREKONTUA
SARRERAK
Kapitulua Izena Euroak
1 Zuzeneko zergak 24.860
2 Zeharkako zergak . 500
3 Tasak eta bestelako sarrerak 24.243
4 Transferentzia arruntak 202.418,81
5 Ondare-sarrerak 5.680
6 Inbertsio errealenbesterenganaketa 0
7 Kapital-transferentziak 49.798,19
8 Finantza-aktiboak 0
9 Finantza-pasiboak 0
Guztira 307.500
GASTUAK
Kapitulua Izena Euroak
1 Pertsonal gastuak 78.700
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuak 85.105
3 Finantza gastuak 40
4 Transferentzia arruntak 26.037
6 Inbertsio errealak 117.518
7 Kapital-transferentziak 0
8 Finantza-aktiboak 0
9 Finantza-pasiboak 100
Guztira 307.500