altzagako udala

2019KO AURREKONTUA

UDALAREN AURREKONTUA
SARRERAK
SARREREN AURREKONTUA
1 Zuzeneko zergak 22.846,55 euro
2 Zeharkako zergak 10,00 euro
3 Tasa eta bestelako sarrerak 31.510,00 euro
4 Transferentzia arruntak 211.304,70 euro
5 Ondare sarrerak 4.600,00 euro
6 Inbertsio errealen besterenganaketa 0,00 euro
7 Kapital transferentziak 29.728,75 euro
8 Finantza aktiboak 0,00 euro
9 Finantza pasiboak 0,00 euro
GUZTIRA ................ 300.000,00 euro

GASTUEN AURREKONTUA

1 Pertsonal gastuak 77.050,00 euro
2 Ondasun arruntak eta zerb. 87.610,00 euro
3 Finantza gastuak 40,00 euro
4 Transferentzia arruntak 30.617,00 euro
6 Inbertsio errealak 104.683,00 euro
7 Kapital transferentziak 0,00 euro
8 Finantza aktiboak 0,00 euro
9 Finantza pasiboak 0,00 euro
GUZTIRA ................ 300.000,00 euro