altzagako udala

2018KO AURREKONTUA

UDALAREN AURREKONTUA
SARRERAK
SARREREN AURREKONTUA
1 Zuzeneko zergak 26.060euro
2 Zeharkako zergak 10 euro
3 Tasa eta bestelako sarrerak 26.849,26 euro
4 Transferentzia arruntak 200.266,5 euro
5 Ondare sarrerak 4780 euro
6 Inbertsio errealen besterenganaketa 0 euro
7 Kapital transferentziak 169.734,24 euro
8 Finantza aktiboak 0 euro
9 Finantza pasiboak euro
GUZTIRA ................ 427.700 euro

GASTUEN AURREKONTUA

1 Pertsonal gastuak 83.100 euro
2 Ondasun arruntak eta zerb. 86.298,54 euro
3 Finantza gastuak 40 euro
4 Transferentzia arruntak 36.168 euro
6 Inbertsio errealak 222.093,46 euro
7 Kapital transferentziak 0 euro
8 Finantza aktiboak 0 euro
9 Finantza pasiboak 0 euro
GUZTIRA ................ 427.700 euro